Nepřehlédněte

17.10.2019

ZIMNÍ PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA ...další informace

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE DLE ZÁK. Č. 106/1999 Sb

 • 1. Oficiální název: Obec Horky nad Jizerou
 • Důvod a způsob založení

  Obec Horky nad Jizerou vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, v platném znění ke dni 23. 11. 1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

  Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR a §§ 35-66 zák. č. 128/2000 Sb v platném znění o obcích).

 • 2. Organizační struktura
  • Starosta: Jaroslav Skála
  • Zástupce starosty: Zděnek Váňa
  • Referent-hospodář: Eva Beranová
 • 3. Kontaktní spojení:
 • 4. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:
  • číslo účtu: KB Mladá Boleslav č.ú. 7428181/0100
 • Identifikační číslo organizace (IČO): 00237795
 • Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ 00237795
 • Schválený rozpočet na rok 2016
 • Výkazy za uplynulý rok
 • Závěrečný účet za rok 2015
 • Žádosti o informace
  (místo a způsob, jak získat příslušné informace).

  Obecní úřad Horky nad Jizerou, č.p. 93, 294 73, tel./fax: 326 312 207,
  e-mail: obec@horkynj.cz

  žádosti lze podat: ústně, písemně, pomocí Internetu

 • Příjem žádostí a dalších podání
  (kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí)

  Žádost o poskytnutí informace podává žadatel ústně nebo písemně a to i prostřednictvím telekomunikačních zařízení (telefon, fax, e-mail).

  Písemné žádosti o poskytnutí informace doručené osobně podává žadatel v kanceláři obecního úřadu.

  Jiná podání (žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání) žadatel může podat písemně do kanceláře obecního úřadu nebo zaslat poštou.

  Příjem pomocí Internetu.

 • Opravné prostředky
  (místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech)

  Opravný prostředek lze podat pouze písemně, a to osobně do kanceláře obecního úřadu nebo poštou na adresu: Obecní úřad Horky nad Jiz. č.p.93, 294 73, obec@horkynj.cz

  Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává. Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.

 • Formuláře
  (název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat)

  Formuláře pro řešení místních životních situací obdržíte v kanceláři obecního úřadu Horky nad Jizerou v úředních hodinách. Využít můžete také následujících odkazů:

 • Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
  (popisy postupů pro řešení životních situací)

  Návody v elektronické podobě naleznete na portálu veřejné správy. Jak postupovat při nejrůznějších životních situacích můžete také projednat osobně v kanceláři obecního úřadu Horky nad Jizerou, popř. telefonicky nebo e-mailem (viz bod 3).

 • Nejdůležitější předpisy
  (přehled předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí)

  Vzhledem k častým změnám a přesunům není v našich silách zřídit na jednotlivé zákony aktivní odkazy. Vše můžete nalézt na portálu veřejné správy.

 • Sazebník úhrad za poskytování informací
  Obec nemá schválený sazebník, informace poskytuje zdarma.
 • Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
  Obec nesestavila výroční zprávu.
 • Seznam organizací
  (seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu)
  • Jednotka sboru dobrovolných hasičů