Dnes je 27.3.2023
svátek má Dita

Kanalizace

Všeobecné informace o stavbě Horky nad Jizerou –

splašková kanalizace I. etapa 

Vážení občané,

jak jistě víte, připravuje se na území obce Horky nad Jizerou výstavba I. etapy splaškové kanalizace. Celkové náklady na výstavbu této etapy činní celkem Kč 46.684.220.--. Obec získala poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky ve výši 63,75% uznatelných nákladů. Tato smlouva byla uzavřena dne 26.10.2020. Následně upravena třemi dodatky. 

Informování občanů bude probíhat tradiční formou, tedy obecním rozhlasem, . emailem, InfoKanálem,  vývěskou, v případě vysoké důležitosti vhozem do poštovní schránky a řízené hromadné setkání

Žádáme vás, abyste se ve vlastním zájmu v případě jakýchkoliv nejasností, dotazů či připomínek, obraceli přímo na obecní úřad nebo na členy zastupitelstva, kteří vám rádi zodpoví vaše dotazy.

Pro výstavbu kanalizace hovoří neustále se zpřísňující předpisy na ochranu životního prostředí a zacházení s odpady. S tím souvisí i další otázka a tou je kvalita stávajících žump a nedovolené vypouštění odpadních vod. Je třeba zdůraznit, že provozování špatně izolovaných žump a také vypuštění odpadních vod do dešťové kanalizace, případně do jiných nepovolených míst, není v souladu s právními předpisy. Mimo poškozování životního prostředí může takovéto počínání občas způsobovat i zbytečné spory mezi obyvateli, například z důvodu nepříjemného zápachu apod.

Na závěr je třeba zdůraznit, že obec nepředpokládá provozování kanalizace za účelem dosahování zisku, ale pouze jako služby pro své obyvatele.

  1. Etapa kanalizace je vedena od mostu směrem na Chotětov a od zámku po bývalý statek ( tedy střed obce),
  2. Etapa počítá s odkanalizování části obce Na Vidimi a Kamenice.

                 * * * ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * * * 

Jak bude probíhat výstavba I. etapy

Obecně lze rozdělit výstavbu splaškové kanalizace na 3 části a nutno podotknou, že jedna bez druhé nebude zprovozněna.

  1. Veřejná část splaškové kanalizace bude postupně budována v období let 2021-2022.  Součástí veřejné části, na kterou bylo vydáno samostatné stavební povolení, jsou i veřejné části kanalizačních přípojek, tj. části přípojek odbočujících z hlavního kanalizačního řádu  zakončena záslepkou na hranici pozemku – u příslušného objektu.
  2. Přečerpávací stanice bude vybudována společností VaK MB v prostoru pře mostem u hasičské zbrojnice a dále se napojí na Mladá Boleslav, kanalizační přivaděč JIH, tato akce je součástí  skupinového projektu  Odkanalizování obcí v povodí Jizery, tedy lze konstatovat, že dokud nebude zprovozněn přivaděč a zkolaudována přečerpávací stanice, nelze odvádět odpadní vody. / dle  vyjádření Vak výstavba  započne jaro 2022/  
  3. Neveřejné části kanalizačních přípojek (domovní části přípojek)  Jedná se o část od revizní přípojkové šachty po připojovanou nemovitost. 

              * * * ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * * * 

Aktuálně:  

Co ještě zbývá na stavbě provést:

 V současné době probíhá kompletace dokladů pro vydání kolaudačního rozhodnutí.  Jak  bylo avizováno, samotné uvedení do provozu je závislé na  zprovoznění jak hlavní přečerpávací stanice u hasičárny, tak i kolaudaci a uvedení do provozu kanalizace v Brodcích.  

Tedy  předpokládaný termín uvedení kanalizace do provozu v naší obci je leden, únor 2023.  O datu kolaudace a tedy i možnosti  reálného připojení Vás budeme informovat prostřednictvím obecního rozhlasu, infokanálu ( máte-li zřízeno), na úřední desce  a webu obce.

 

Za jakých podmínek bude možné zahájit vypouštění odpadních vod do nové splaškové kanalizace:

1. Do nové splaškové kanalizace bude možné zahájit vypouštění odpadních vod po kolaudaci – budete obeznámeni.

2. Vypouštění odpadních vod  se provádí napojením  prostřednictvím domovní přípojky splaškové kanalizace, a to zvlášť pro splašky (z kuchyně, koupelny, WC apod.) do splaškové kanalizace.  Je zakázáno do splaškové kanalizace vypouštět dešťovou vodu!!!

 

3. Jakmile budete mít dokončeny práce na domovní části kanalizační přípojky, můžete zahájit vypouštění odpadních vod ze svého domu do nové kanalizace.  Do tří dnů od zahájení vypouštění kontaktujte odpovědného zástupce za kontrolu přípojky a sjednejte si s ním termín kontroly provedení.  Při kontrole bude nutné, abyste umožnili kontrolu provedení domovní části přípojky, zejména revizní šachty.

4. Pokud při kontrole domovní části přípojky nebudou zjištěny žádné závady, co nejdříve se  dostavíte  na obecní úřad uzavřít smlouvu o  vypouštění odpadních vod / vzorová smlouva včetně provozního a reklamačního řádu  budou koncem roku 2022 umístěny na webové stránky obce oddíl  kanalizace k prostudování/.

Na reálné připojení vám bude poskytnut dostatek času. Fakturační období spotřeby – tedy stočného  bude navázáno na reálný odečet vodného, provedený společností Vak MB za 3. čtvrtletí 2023.  TZN. že poskytnutá data od společnosti VaK MB  budou zpracována a fakturována ve shodném objemu  jako stočné až za 3. kvartál dohodnutým způsobem.

Objekty, které se napojí po tomto datu, budou již hlásit reálný stav vodoměru k datu podpisu smlouvy.

 * * * ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * * * 

DOMOVNÍ PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

! čtěte pozorně !

 

1. Součástí stavby splaškové kanalizace v obci jsou také odbočení pro napojení jednotlivých objektů/nemovitostí. To znamená, že každý objekt má zřízen své místo pro napojení a tam je ukončeno originální zátkou.  V případě, že neznáte místo ukončení vybudované veřejné části Vaší přípojky, je možno kontaktovat OÚ.

Prodloužení domovní přípojky z veřejného prostranství po soukromém pozemku do objektu a propojení na stávající odpady je záležitostí vlastníka objektu na vlastní náklady.

2. Při stavbě kanalizační přípojky je nutno respektovat Stavební zákon, tzn., že každá přípojka má příslušné povolení od stavebního úřadu.  Územní souhlas na část neveřejných  (tj. domovních) přípojek je stále v řízení.

3. Stavbu přípojky je možné zadat buď odborné stavební firmě, nebo si ji může postavit každý svépomocí.  

 

Několik důležitých technických zásad pro budování domovních přípojek splaškové kanalizace:

1. Do domovní přípojky splaškové kanalizace smí být odváděny pouze splaškové vody z domácností (z kuchyně, koupelny, WC apod.).

Do splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu NEPATŘÍ:

Je třeba si uvědomit, že každá např.  havárie, potažmo  oprava veřejného řadu, nebo čerpací stanice nese zvyšování nákladů na provoz a tím i vyšší kalkulaci stočného.

2. Každá nemovitost smí mít pouze 1 domovní přípojku.

Více domovních přípojek se povoluje ve výjimečných, předem schválených, případech (např. mimořádně rozlehlý objekt, zvláštní překážky bránící jinému technickému řešení apod.).

3. Trasu domovní přípojky je vhodné volit přímou, co nejkratší a v jednotném sklonu.

Je-li domovní přípojka dlouhá, zalomená nebo v malém sklonu, je nutno zřídit čistící šachty nebo alespoň vložit čistící kus. Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu přípojky, do které je domovní přípojka zaústěna.

4. Veřejná část domovních přípojek je pro nemovitosti vybudována jednotně o průměru DN 150 z kameniny.  Další pokračování potrubí do domů z PVC, a to stejného nebo menšího průměru (ne většího). Doporučuje se minimálně stejný profil z důvodu čištění. Při přechodu z kameniny na PVC je nutno použít originální přechodový kus, nestačí obetonování nebo zatmelení.

5. součástí domovní přípojky je revizní šachta DN 400, která slouží ke kontrole průtoku odpadních vod a případnému čištění a zajištění průchodnosti přípojky.

Na trhu je nespočet variant těchto šachet. Pojezdová /  nepojezdová,  průtoková/ více vtoková atd…

6. Sklon domovní přípojky DN 150 mm musí být minimálně 2%. Menší sklon může způsobit ucpání potrubí usazeninami. Maximální sklon odbočení je 40%.

7. Do přípojky se nesmí vypouštět odpadní vody ze žumpy nebo septiku (zákon č. 274/2001 Sb.). Při přepojování domovní kanalizace na novou splaškovou kanalizaci není možné přečerpat domovní septik do kanalizačního řadu! Septik je nutné vyčerpat pouze fekálním vozem a kal likvidovat v souladu se zákonem, např. svozem do fekální jímky vhodné ČOV.

8. Kanalizační přípojka musí žumpu nebo septik obejít, v případě, že bude procházet žumpou nebo septikem, musí být žumpa nebo septik vyčerpány a zasypány nezávadným materiálem (pískem, štěrkem apod.). Případně pokud technický stav původního septiku, jímky bude stavebně vyhovující, je možno využít např. k akumulaci dešťové vody k zalévání zahrady.

9. Území nad kanalizační přípojkou v šířce 0,75 m od osy potrubí na obě strany nesmí být zastavěné, ani osázené stromy a přípojku je nutno uložit do pískového lože a obsypat v doporučené výšce štěrkopískem, štěrkodrtí nebo jiným zdravotně nezávadným materiálem . 

Doplňující informace

Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. ukládá všem majitelům domů zabezpečit nezávadnou likvidaci odpadních vod. Dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, § 3 odst. 8 může obec v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.

 * * * ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * * * 

jednoduché schema - GRAVITAČNÍ PŘÍPOJKA

schema - TLAKOVÁ PŘÍPOJKA 

 * * * ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * * * 

KONTAKTY

   
     

ODP ZÁSTUPCE ZA KONTROLU PŘÍPOJKY

 

Jaroslav Skála

Tel   602 363 015,   326 312 207   

email    obec@horkynj.cz

Osobní přítomnost starosty na OÚ -  PO a ST  od  14,30 – 16,30

     

ADMINISTRACE

   

Eva Beranová

Tel   602 363 015,   326 312 207   

email    obec@horkynj.cz

 PO, ST   7,30 – 16,30          Ú, ČT   7,30 – 15,00       PÁ   7,30 – 13,00

     

Kontakty na OSVČ, kteří projevili zájem o realizaci domovních částí kanalizačních přípojek:

p. Makovec, Úherce                                          607 108 395

p. Plch, Bezno                                                  774 571 177

p. Maček, Horky nad Jizerou                              735 905 335

p. Miroslav Dudek                                             731 355 085

 www.dumibag.com/

 

 * * * ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * * * 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

NAPOJENÍ NA VEŘEJNOU KANALIZACI - JE POVINNÉ?

Je povinen majitel nemovitosti s domovní čistírnou odpadních vod nebo septikem se zemním filtrem (dále jen ČOV) nebo žumpou po vybudování veřejné kanalizace se na tuto kanalizaci  připojit? Nebo může likvidovat odpadní vodu stávajícím způsobem.

V ustanovení § 3 odst. 8 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, je uvedeno, že vlastníkům pozemků a staveb, kde vznikají odpadní vody, může být uložena povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné. Řada lidí se napojení nebrání. Pokud však někdo napojení na kanalizaci odmítá a trvá na dosavadním způsobu likvidace odpadních vod je nutno, aby se prokázal platným povolením k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtoké jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod a na výzvu vodoprávního úřadu prokázat jejich zneškodňování v souladu s vodním zákonem (doklady o pravidelných vývozech na ČOV).  Majitel nemovitosti provádějící zneškodňování odpadních vod vyvážením na pole, zahrady nebo vypouštěním do vodních toků se dopouští přestupku proti zákonu o vodách a hrozí mu vysoké sankce od vodoprávního úřadu nebo inspekce životního prostředí.

POPLATEK ZA PŘIPOJENÍ

Investicí do  kanalizační přípojky vzroste cena vaší nemovitosti. V některých obcích proto bývají přijímány vyhlášky o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu veřejného vodovodu či kanalizace. Obec v současné době o zavedení takového poplatku neuvažuje.

STOČNÉ

Vlastník kanalizace, nebo dle uzavřené smlouvy provozovatel, má právo dle zákona č. 274/2001 Sb., na úplatu (stočné) za odvádění a čištění, případně zneškodňování odpadních vod.

Není-li množství vypouštěných odpadních vod přímo měřeno, předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z veřejného vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které podle zjištění vodoměru odebral s připočtením množství vody získané z jiných zdrojů. Takto získané množství odpadních vod je podkladem pro vyúčtování stočného. V případech, kdy není osazen vodoměr, zjistí se množství vypouštěných odpadních vod odborným výpočtem podle směrných čísel roční potřeby vody uvedených v příloze č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích.

Konkrétně v našem případě bude postupováno nejjednodušším způsobem. Tedy vodné = stočné . Bude fakturována aktuální čtvrtletní spotřeba vodného dohodnutým způsobem. TZN. že poskytnutá data od společnosti VaK MB  budou zpracována a fakturována ve shodném objemu  jako stočné.

V případě, že nemovitost není napojena na veřejný vodovod a má vlastní zdroj vody (studna, vrt) nebo má současně i vlastní zdroj pitné/užitkové vody je nutno s provozovatelem kanalizace, tedy s obcí,  dohodnout ve smlouvě na odvádění odpadních vod způsob vyúčtování množství vypouštěných odpadních vod.

Na závěr je třeba zdůraznit, že obec nepředpokládá provozování kanalizace za účelem dosahování zisku, ale pouze jako služby pro své obyvatele. Proto se poplatky za stočné budou odvíjet pouze od nákladů na dlouhodobý provoz a údržbu a jejich výše bude stanovena tak, aby provoz kanalizace nebylo nutno dotovat z jiných zdrojů.

 * * * ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * * * 

 

Harmonogram stavebních prací

Staveniště  bylo předáno 1.3.2021

Harmonogram postupu výstavby veřejné části kanalizace předpokládá, že kanalizační stoky umístěné v krajských komunikacích ( tedy velká část I. etapy od mostu až k cihlářskému závodu ) se budou realizovat od dubna  r. 2021, tedy konkrétně od 26.4. 2021. Tento požadavek je nastaven vlastníkem komunikace (Kraj-KSUS) vzhledem k provádění zimní údržby.

předávací protokol - Oznámení o záhejí stavby

Kde můžete získat další informace

Další informace ohledně stavby kanalizace vám budou sdělovány prostřednictvím vývěsek obecního úřadu a místním rozhlasem, případně InfoKanálem obce (máte-li zřízeno). V případě většího množství informací obdržíte zpravodaj, případně vhoz do schránky.  

Aktuální informace budou též umisťovány na webové stránky obce na adrese: www.horkynj.cz

případně se můžete dotazovat v úředních hodinách přímo na obecním úřadě
Po, st   do 14:30 – 16:30  osobně

Telefonicky  602 363 015,  326 312 207  nebo emailem  obec@horkynj.cz

 

INVESTOR STAVBY – OBEC HORKY NAD JIZEROU

V zast. Jaroslavem Skálou, starostou – tel. 602 449 839

 

DODAVATEL STAVBY – VPK Suchý

     David Michalíček 731 025 974