Dnes je 19.1.2022
svátek má Doubravka

Kanalizace

Všeobecné informace o stavbě Horky nad Jizerou –

splašková kanalizace I. etapa

Vážení občané,

jak jistě víte, připravuje se na území obce Horky nad Jizerou výstavba I. etapy splaškové kanalizace. Celkové náklady na výstavbu této etapy činní celkem Kč 46.684.220.--. Obec získala poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky ve výši 63,75% uznatelných nákladů. Tato smlouva byla uzavřena dne 26.10.2020.

Informování občanů bude probíhat tradiční formou, tedy obecním rozhlasem, . emailem, InfoKanálem,  vývěskou, v případě vysoké důležitosti vhozem do poštovní schránky a řízené hromadné setkání

Žádáme vás, abyste se ve vlastním zájmu v případě jakýchkoliv nejasností, dotazů či připomínek, obraceli přímo na obecní úřad nebo na členy zastupitelstva, kteří vám rádi zodpoví vaše dotazy.

Pro výstavbu kanalizace hovoří neustále se zpřísňující předpisy na ochranu životního prostředí a zacházení s odpady. S tím souvisí i další otázka a tou je kvalita stávajících žump a nedovolené vypouštění odpadních vod. Je třeba zdůraznit, že provozování špatně izolovaných žump a také vypuštění odpadních vod do dešťové kanalizace, případně do jiných nepovolených míst, není v souladu s právními předpisy. Mimo poškozování životního prostředí může takovéto počínání občas způsobovat i zbytečné spory mezi obyvateli, například z důvodu nepříjemného zápachu apod.

Na závěr je třeba zdůraznit, že obec nepředpokládá provozování kanalizace za účelem dosahování zisku, ale pouze jako služby pro své obyvatele.

  1. Etapa kanalizace je vedena od mostu směrem na Chotětov a od zámku po bývalý statek ( tedy střed obce),
  2. Etapa počítá s odkanalizování části obce Na Vidimi a Kamenice.

Jak bude probíhat výstavba I. etapy

Obecně lze rozdělit výstavbu splaškové kanalizace na 3 části a nutno podotknou, že jedna bez druhé nebude zprovozněna.

  1. Veřejná část splaškové kanalizace bude postupně budována v období let 2021-2022.  Součástí veřejné části, na kterou bylo vydáno samostatné stavební povolení, jsou i veřejné části kanalizačních přípojek, tj. části přípojek odbočujících z hlavního kanalizačního řádu  zakončena záslepkou na hranici pozemku – u příslušného objektu.

 

Po kolaudaci těchto veřejných částí kanalizace budou moci být na splaškovou kanalizaci připojovány neveřejné části kanalizačních přípojek (domovních přípojek).

  1. Přečerpávací stanice bude vybudována společností VaK MB v prostoru pře mostem u hasičské zbrojnice a dále se napojí na Mladá Boleslav, kanalizační přivaděč JIH, tato akce je součástí  skupinového projektu  Odkanalizování obcí v povodí Jizery, tedy lze konstatovat, že dokud nebude zprovozněn přivaděč a zkolaudována přečerpávací stanice, nelze odvádět odpadní vody. / dle  vyjádření Vak výstavba  započne jaro 2022/ 

 

  1. Neveřejné části kanalizačních přípojek (domovní části přípojek)  Jedná se o část od revizní přípojkové šachty po připojovanou nemovitost. Tedy napojeno přímo z domu nebo  lze napojení provést před jímkou (nelze připojit za jímkou).

GRAVITAČNÍ 

Revizní šachta je o průměru 40 cm (revizní přípojková šachta DN 400) Revizní kanalizační šachta hladká - sestava "B" DN 400 | Dvořák - Karlík

TLAKOVÁ 

podrobné informace pro tlakovou přípojku + schéma šachty 

 

Podrobnosti:

Výstavba neveřejné části přípojky podléhá projednání ve smyslu příslušných ustanovení Stavebního zákona. Neveřejné části přípojek od revizní přípojkové šachty po nemovitost vlastníka musí v  souladu se Stavebním zákonem mít vydán územní souhlas.

V současné době Obec zajišťuje podklady pro územní souhlas hromadně, schomáždíme potřebné doklady a   budete včas kontaktováni a informováni o dalším postupu. Tedy "papírovou" část zajistí obec  hromadně pro všechny,  abychom Vám ušetřili běhání po úřadech. Plně hrazeno obcí.

Fyzické připojení za hranicí pozemku si již musí zajistit každý sám a na vlastní náklady, co se týče  gravitační  přípojky  (tedy včetně reviziní šachty - revizní přípojková šachta DN 400

Ti, kdo mají tlakovou revizní šachtu, 

Příslušné povolení může zajistit každý vlastník nemovitostí samozřejmě i sám, vydané stanovisko stavebního úřadu je pak nutno předložit na Obecním úřadě před připojením přípojky.

Zde jsou uvedeny kontakty na OSVČ , kteří jsou ochotni připojení neveřejné části zajistit.

 

Harmonogram stavebních prací

Staveniště  bylo předáno 1.3.2021  - Oznámení o zahájení výkopových prací na výstavbě kanalizačního řadu vč. přípojek

Harmonogram postupu výstavby veřejné části kanalizace předpokládá, že kanalizační stoky umístěné v krajských komunikacích ( tedy velká část I. etapy od mostu až k cihlářskému závodu ) se budou realizovat od dubna  r. 2021, tedy konkrétně od 26.4. 2021. Tento požadavek je nastaven vlastníkem komunikace (Kraj-KSUS) vzhledem k provádění zimní údržby.

Konkrétní harmonogram bude upřesňován zhotovitelem stavby dle postupu stavebních prací a předkládán na obec. Dále vždy v zájmovém území bude provedeno oznámení s instrukcemi vhozem do poštovní schránky zhotovitelem stavby. 

 Zjednodušený harmonogram prací na hlavních a místních komunikacích  splaškové kanalizace 

situační plán - stavební situace - uzávěry komunikací 1.

situační plán - stavební situace - uzávěry  2.

Budeme se snažit předávat aktuální informace všemi dostupnými prostředky.

Aktuálně  říjen 2021  - od srpna   je prováděna obnova vodovodu  ve vybraných částech obce ( související s první etapou výstavby kanalizace) 

investorem je společnost VaK a.s. Mladá Boleslav    příloha   plán obnovy  první týden v listopadu bude provedeno přepojení poslení části této  obnovy vodovodu - u mostu - na hlavní řad 

V měsíci  listopadu (s rezervou do prosince, která snad nebude třeba)  proběhne obnova komunikace od mostu k cihleně v plné šíři,  vzhledme k tomu, že probíhá  příprava komunikace  pro zalití asfaltovopu  směsí (zvedají se šachty, odtěžuje se starý povrch atd...)  Žádáme o zvýšenou obezřetnost a trpělivost.    příloha 

 

Kde můžete získat další informace

Další informace ohledně stavby kanalizace vám budou sdělovány prostřednictvím vývěsek obecního úřadu a místním rozhlasem, případně InfoKanálem obce (máte-li zřízeno). V případě většího množství informací obdržíte zpravodaj, případně vhoz do schránky.  

Aktuální informace budou též umisťovány na webové stránky obce na adrese: www.horkynj.cz

případně se můžete dotazovat v úředních hodinách přímo na obecním úřadě
Po, st   do 14:30 – 16:30  osobně

Telefonicky  602 363 015,  326 312 207  nebo emailem  obec@horkynj.cz

 

INVESTOR STAVBY – OBEC HORKY NAD JIZEROU

V zast. Jaroslavem Skálou, starostou – tel. 602 449 839

 

DODAVATEL STAVBY – VPK Suchý

Kontaktní telefony:

                                 David Michalíček 731 025 974

Důležité dokumenty: 

stavební povolení

 

 

MĚSÍČNÍ ZPRÁVY Z VÝSTAVBY: 

v této části budou pravidelně zveřejňovány zprávy dodavatele stavby  včetně fotodokumentace 

Březen 2021  foto 1, foto2, foto 3,, foto 4, foto 5, foto 6, foto 7, foto 8, foto 9, foto 10 

report                     stavební situace 

----------------------------------------------------------

Duben 2021 foto 1, foto2, foto 3,foto 4, foto 5, foto 6, foto 7foto 8, foto 9, foto 10 , foto 11, foto 12 , foto 13

report                     stavební situace 1   stavební situace 2

----------------------------------------------------------

Květen 2021 foto 1, foto2, foto 3,foto 4, foto 5, foto 6, foto 7foto 8,

report                     stavební situace 1  

----------------------------------------------------------

Červen 2021 foto 1, foto2, foto 3,foto 4, foto 5, foto 6, foto 7foto 8,

report              stavební situace 1              stavební situace 2

--------------------------------------------------

Červenec 2021 foto 1   foto 2   foto 3  foto 4   foto 5   foto 6   foto 7   foto 8   foto 9   foto 10

report              stavební situace