Dnes je 12.7.2024
svátek má Bořek

Kanalizace

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Vážení obyvatelé obce Horky nad Jizerou , výstavba 1. etapy  splaškové kanalizace v naší  obci je u konce.

Níže jsou informace o tom, co je potřeba učinit, abyste mohli začít vypouštět odpadní vody a velmi děkujeme za trpělivost a spolupráci při realizaci této významné stavby, která přispěje ke zlepšení životního prostředí ve vaší obci a jejím okolí.

 

!čtěte pozorně!

 

Do nové splaškové kanalizace je možné zahájit vypouštění odpadních vod  –

KOLAUDAČNÍ SOUHLASSOUHLAS S PROVOZOVÁNÍM , KANALIZAČNÍ ŘÁD

OZNÁMENÍ O VÝŠI STOČNÉHO  OD 1.1.2024

Zastupitelstvo obce Horky nad Jizerou  na svém zasedání dne 20.12. 2023 usnesením č. 14-2023/2 rozhodlo, se zohledněním všech podmínek cenové regulace, o úpravě ceny  stočného od 1.1.2024  takto:

                                             

                                            62,31  Kč/m3                  bez DPH

                                            69,79  Kč/m3    včetně  12%  DPH

 

Výpočet ceny stočného byl zpracován dle platných předpisů a novely vyhlášky  č. 428/2001 Sb. k zákonu č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění. 

Vzhledem k tomu, že výše uvedené ceny jsou platné od 1. ledna 2024, bude množství odevzdané vody odběrných míst určeno  odečtem měřícího zařízení nebo poměrným odečtem k uvedenému datu.

Čerpací  stanice u hasičárny byla oficiálně spuštěna 11.4.2023,  tedy  od tohoto data je možné se začít napojovat neveřejné části přípojek na splaškovou kanalizaci.

 

Za jakých podmínek bude možné zahájit vypouštění odpadních vod do nové splaškové kanalizace:

Vypouštění odpadních vod  se provádí napojením  prostřednictvím domovní přípojky splaškové kanalizace, a to zvlášť pro splašky (z kuchyně, koupelny, WC apod.) do splaškové kanalizace.  Je zakázáno do splaškové kanalizace vypouštět dešťovou vodu!!!

 

JEDNODUCHÉ SCHEMA GRAVITAČNÍ PŘÍPOJKY

Cihelna Horky  nabízí pro občany Horek nad Jizerou v souvislosti s budováním kanalizačních přípojek zásobu směsného recyklátu, certifikovaného pro zásyp inženýrských sítí,  zdarma.

 

SCHEMA TLAKOVÉ PŘÍPOJKY        POKYNY 

 

 

DOMOVNÍ PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

 

1. Součástí stavby splaškové kanalizace v obci jsou také odbočení pro napojení jednotlivých objektů/nemovitostí. To znamená, že každý objekt má zřízen své místo pro napojení a tam je ukončeno originální zátkou.  V případě, že neznáte místo ukončení vybudované veřejné části Vaší přípojky, je možno kontaktovat OÚ.

Prodloužení domovní přípojky z veřejného prostranství po soukromém pozemku do objektu a propojení na stávající odpady je záležitostí vlastníka objektu na vlastní náklady.

 

2. Stavbu přípojky je možné zadat buď odborné stavební firmě, nebo si ji může postavit každý svépomocí.   KONTAKTY NA OSVČ , kteří projevily zájem o realizaci přípojky.

 

3. Při stavbě kanalizační přípojky je nutno respektovat Stavební zákon, tzn., že každá přípojka má příslušné povolení od stavebního úřadu.  Územní souhlas na část neveřejných  (tj. domovních) přípojek je stále v řízení.

 

 

 

 

Několik důležitých technických zásad pro budování domovních přípojek splaškové kanalizace:

 

1. Do domovní přípojky splaškové kanalizace smí být odváděny pouze splaškové vody z domácností          (z kuchyně, koupelny, WC apod.).

 

Do splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu NEPATŘÍ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je třeba si uvědomit, že každá např.  havárie, potažmo  oprava veřejného řadu, nebo čerpací stanice nese zvyšování nákladů na provoz a tím i vyšší kalkulaci stočného.

 

2. Každá nemovitost smí mít pouze 1 domovní přípojku.

Více domovních přípojek se povoluje ve výjimečných, předem schválených, případech (např. mimořádně rozlehlý objekt, zvláštní překážky bránící jinému technickému řešení apod.).

 

3. Trasu domovní přípojky je vhodné volit přímou, co nejkratší a v jednotném sklonu.

Je-li domovní přípojka dlouhá, zalomená nebo v malém sklonu, je nutno zřídit čistící šachty nebo alespoň vložit čistící kus. Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu přípojky, do které je domovní přípojka zaústěna.

 

4. Veřejná část domovních přípojek je pro nemovitosti vybudována jednotně o průměru DN 150 z kameniny.  Další pokračování potrubí do domů z PVC, a to stejného nebo menšího průměru (ne většího). Doporučuje se minimálně stejný profil z důvodu čištění. Při přechodu z kameniny na PVC je nutno použít originální přechodový kus, nestačí obetonování nebo zatmelení.

 

5. součástí domovní přípojky je revizní šachta DN 400, která slouží ke kontrole průtoku odpadních vod a případnému čištění a zajištění průchodnosti přípojky.

Na trhu je nespočet variant těchto šachet. Pojezdová /  nepojezdová,  průtoková/ více vtoková atd…

 

6. Sklon domovní přípojky DN 150 mm musí být minimálně 2%. Menší sklon může způsobit ucpání potrubí usazeninami. Maximální sklon odbočení je 40%.

 

7. Do přípojky se nesmí vypouštět odpadní vody ze žumpy nebo septiku (zákon č. 274/2001 Sb.). Při přepojování domovní kanalizace na novou splaškovou kanalizaci není možné přečerpat domovní septik do kanalizačního řadu! Septik je nutné vyčerpat pouze fekálním vozem a kal likvidovat v souladu se zákonem, např. svozem do fekální jímky vhodné ČOV.

 

8. Kanalizační přípojka musí žumpu nebo septik obejít, v případě, že bude procházet žumpou nebo septikem, musí být žumpa nebo septik vyčerpány a zasypány nezávadným materiálem (pískem, štěrkem apod.). Případně pokud technický stav původního septiku, jímky bude stavebně vyhovující, je možno využít např. k akumulaci dešťové vody k zalévání zahrady.

 

9. Území nad kanalizační přípojkou v šířce 0,75 m od osy potrubí na obě strany nesmí být zastavěné, ani osázené stromy a přípojku je nutno uložit do pískového lože a obsypat v doporučené výšce štěrkopískem, štěrkodrtí nebo jiným zdravotně nezávadným materiálem

 

 

 

Jakmile budete mít dokončeny práce na domovní části kanalizační přípojky, můžete zahájit vypouštění odpadních vod ze svého domu do nové kanalizace,  ale  nezasypávat !!!

 

Do tří dnů od zahájení vypouštění kontaktujte odpovědného zástupce za kontrolu přípojky a sjednejte si s ním termín kontroly provedení.  Při kontrole bude nutné, abyste umožnili kontrolu provedení domovní části přípojky, zejména revizní šachty.

Kontrolu bude provádět  osoby  pověřené OÚ Horky -  potažmo: 

 

ODP ZÁSTUPCE ZA KONTROLU PŘÍPOJKY

 

Jaroslav Skála

Tel   602 363 015,   326 312 207   

 kanalizace@horkynj.cz

Osobní přítomnost starosty na OÚ -  PO a ST  od  14,30 – 16,30

     

ADMINISTRACE

   

Eva Beranová

Tel   602 363 015,   326 312 207   

     kanalizace@horkynj.cz

 PO, ST   7,30 – 16,30          Ú, ČT   7,30 – 15,00       PÁ   7,30 – 13,00

 

 

 Pokud při kontrole domovní části přípojky nebudou zjištěny žádné závady,  bude pořízena  fotodokumentace a protokol z místa kontroly, následně se co nejdříve  dostavíte  na obecní úřad uzavřít smlouvu o  vypouštění odpadních vod / VZOROVÁ SMLOUVA včetně  REKLAMAČNÍHO ŘÁDU  k prostudování/. Smlouvy budou uzavírany s vlastníky nemovitostí. 

 

Na reálné připojení vám je poskytnut dostatek času i s ohledem na datum a reálné spuštění kanalizačního řadu /duben 2023/.

Fakturační období spotřeby – tedy stočného  bude navázáno na reálný odečet vodného, provedený společností Vak MB za 3. čtvrtletí 2023 tj.  srpnové odečty, toto  budou „startovací stavy“  pro následnou  fakturaci.

TZN. že poskytnutá data od společnosti VaK MB  budou zpracována a fakturována ve shodném objemu  jako stočné až od 3. kvartálu dohodnutým způsobem.

Objekty, které se napojí po tomto datu, budou již hlásit skutečný stav vodoměru k datu připojení

 

 

Doplňující informace

 

Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. ukládá všem majitelům domů zabezpečit nezávadnou likvidaci odpadních vod. Dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, § 3 odst. 8 může obec v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.

 

 

NAPOJENÍ NA VEŘEJNOU KANALIZACI - JE POVINNÉ?

Je povinen majitel nemovitosti s domovní čistírnou odpadních vod nebo septikem se zemním filtrem (dále jen ČOV) nebo žumpou po vybudování veřejné kanalizace se na tuto kanalizaci  připojit? Nebo může likvidovat odpadní vodu stávajícím způsobem.

V ustanovení § 3 odst. 8 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, je uvedeno, že vlastníkům pozemků a staveb, kde vznikají odpadní vody, může být uložena povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné. Řada lidí se napojení nebrání. Pokud však někdo napojení na kanalizaci odmítá a trvá na dosavadním způsobu likvidace odpadních vod je nutno, aby se prokázal platným povolením k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtoké jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod a na výzvu vodoprávního úřadu prokázat jejich zneškodňování v souladu s vodním zákonem (doklady o pravidelných vývozech na ČOV).  Majitel nemovitosti provádějící zneškodňování odpadních vod vyvážením na pole, zahrady nebo vypouštěním do vodních toků se dopouští přestupku proti zákonu o vodách a hrozí mu vysoké sankce od vodoprávního úřadu nebo inspekce životního prostředí.

POPLATEK ZA PŘIPOJENÍ

Investicí do  kanalizační přípojky vzroste cena vaší nemovitosti. V některých obcích proto bývají přijímány vyhlášky o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu veřejného vodovodu či kanalizace. Obec v současné době o zavedení takového poplatku neuvažuje.

 

Vlastník kanalizace, nebo dle uzavřené smlouvy provozovatel, má právo dle zákona                      č. 274/2001 Sb., na úplatu (stočné) za odvádění a čištění, případně zneškodňování odpadních vod.

Není-li množství vypouštěných odpadních vod přímo měřeno, předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z veřejného vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které podle zjištění vodoměru odebral s připočtením množství vody získané z jiných zdrojů. Takto získané množství odpadních vod je podkladem pro vyúčtování stočného. V případech, kdy není osazen vodoměr, zjistí se množství vypouštěných odpadních vod odborným výpočtem podle směrných čísel roční potřeby vody uvedených v příloze č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích.

 

 

Konkrétně v našem případě bude postupováno nejjednodušším způsobem. Tedy vodné = stočné . Bude fakturována aktuální čtvrtletní spotřeba vodného dohodnutým způsobem. TZN. že poskytnutá data od společnosti VaK MB  budou zpracována a fakturována ve shodném objemu  jako stočné.

V případě, že nemovitost není napojena na veřejný vodovod a má vlastní zdroj vody (studna, vrt) nebo má současně i vlastní zdroj pitné/užitkové vody je nutno s provozovatelem kanalizace, tedy s obcí,  dohodnout ve smlouvě na odvádění odpadních vod způsob vyúčtování množství vypouštěných odpadních vod.

Na závěr je třeba zdůraznit, že obec nepředpokládá provozování kanalizace za účelem dosahování zisku, ale pouze jako služby pro své obyvatele. Proto se poplatky za stočné budou odvíjet pouze od nákladů na dlouhodobý provoz a údržbu a jejich výše bude stanovena tak, aby provoz kanalizace nebylo nutno dotovat z jiných zdrojů.